Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.

BURMISTRZ

KIETRZA

Zarządzenie nr 39/2021

Burmistrza Kietrza

z 9 marca 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz.713, 1378), art. 11, ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz.1282).

 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

§ 2.

 

Tryb przeprowadzenia konkursu oraz tryb działania komisji został określony w Regulaminie organizowania i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, wprowadzony zarządzeniem nr 24/2016 Burmistrza Kietrza z dnia 16.03.2016 r.

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz (www.bip.kietrz.pl) oraz na stronie internetowej serwisu miejskiego (www.kietrz.pl).

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ

           /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 39/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  9 marca 2021.

 

 

BURMISTRZ KIETRZA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

  Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

 1. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, załącznik nr 3, II Tabela D stanowisk wspólnych dla wszystkich urzędów – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. 2018, poz. 936 z późn.zm.)

Nazwa stanowiska:  młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.

Przewidywany termin zatrudnienia:  1 kwietnia 2021 r.

Okres zawarcia pierwszej umowy: 3 miesiące.

 

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata 
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych ( t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość ustaw:  o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, o opłacie skarbowej, o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;
 2. doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania ich w praktyce;
 4. znajomość obsługi komputera – w tym programów użytkowych: Microsoft Office/WORD, Excel;
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, samodzielność i organizacja pracy, kultura osobista, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność właściwej organizacji pracy, zdolności analityczne
 7. odporność na stres.

 

 1. Główne zadania na stanowisku  młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

  Wykonywanie czynności w oparciu o aktualne przepisy, uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu, związanych z wymiarem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w zakresie osób fizycznych poszczególnych sołectw (Chróścielowa, Kozłówek, Lubotynia, Nasiedla, Nowej Cerekwi, Pilszcza, Rogożan, Rozumic i Wojnowice), a w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji komputerowej podatków;

 2. sporządzanie decyzji wymiarowych oraz decyzji zmieniających wymiar;

 3. prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów podatków;

 4. kompletowanie, egzekwowanie i sprawdzanie informacji podatkowych składanych przez podatników oraz innych materiałów niezbędnych do powszechnego i prawidłowego opodatkowania;

 5. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach;

 6. prowadzenie postępowań w zakresie kontroli podatkowych;

 7. prowadzenie spraw i postępowań, przygotowywanie decyzji dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w zakresie sołectw wymienionych powyżej oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

8. sporządzanie zaświadczeń z zakresu podatków oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

9. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej podatków lokalnych oraz ewidencji w tym zakresie;

10. prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych w zakresie prowadzonych spraw;

11. przygotowywanie danych do sprawozdań dotyczących podatków;

12. sporządzanie sprawozdań, analiz, wykazów i informacji w sprawach objętych zakresem czynności;

13. kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

14. prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

15. pełne przestrzeganie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku

 1. budynek piętrowy, 4. poziomowy, miejsce pracy usytuowane na 1. poziomie;
 2. brak windy dla osób niepełnosprawnych/sanitariat niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin; praca w terenie;
 4. bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem, wysiłek umysłowy;
 5. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miejskiego w Kietrzu;
 6. praca jednozmianowa świadczona w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

   W lutym 2021 r., (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty.
 1. list motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem;
 2. życiorys zawodowy (cv);
 3. kwestionariusz osobowy kandydata;
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku ;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz  zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1781).

Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1781)”;

 1. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:

      Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja1, 48 – 130 Kietrz, REGON 000530324.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Miejski
  w Kietrzu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi  IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Kietrzu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Miejski w Kietrzu.”
 1. wszystkie dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu” osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu (parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1, w terminie do dnia 19.03.2021 r., do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Etapy postępowania:
 1. I - sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 2. informacja o wynikach I etapu o kandydatach spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu;
 3. poinformowanie dopuszczonych do II etapu kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 

 1. Informacje dodatkowe.
 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kietrz.pl);
 2. stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.kietrz.pl);
 3. tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 1;
 1. Burmistrz Kietrza ma prawo odwołać przeprowadzenie naboru bez podania przyczyn;
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 77 485 43 56 wew. 27.

 

DOCXKwestionariusz osobowy.docx
DOCoswiadczenia-kandydata.doc
 

 

 

 

Wersja XML