Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Kietrza z 9 marca 2021r.

BURMISTRZ

  KIETRZA                                     

Zarządzenie nr 38/2021

Burmistrza Kietrza

z 9 marca 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz.713, 1378), art. 11, ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz.1282).

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

§ 2.

 

Tryb przeprowadzenia konkursu oraz tryb działania komisji został określony w Regulaminie organizowania i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, wprowadzony zarządzeniem nr 24/2016 Burmistrza Kietrza z dnia 16.03.2016 r.

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz (www.bip.kietrz.pl) oraz na stronie internetowej serwisu miejskiego (www.kietrz.pl).

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

BURMISTRZ

           /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 38/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  9 marca 2021.

 

 

BURMISTRZ KIETRZA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyk w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

  Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

 1. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze – informatyk, załącznik nr 3, II Tabela D stanowisk wspólnych dla wszystkich urzędów – Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. 2018, poz. 936 z późn.zm.)

Nazwa stanowiska:  Informatyk

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.

Przewidywany termin zatrudnienia:  maj 2021 r.

Okres zawarcia pierwszej umowy: 3 miesiące.

 

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata 
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych ( t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 2. Staż pracy:

- przy wykształceniu średnim wymagany jest 3 letni staż pracy,

-  przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany.;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 1. Wymagania dodatkowe
 1. wykształcenie wyższe informatyczne;
 2. doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania ich w praktyce;
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, samodzielność i organizacja pracy, kultura osobista, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność właściwej organizacji pracy, zdolności analityczne
 6. odporność na stres.
 7.  posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach  wyposażonych w komputery.
 8. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach
 9. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.
 1. Główne zadania na informatyka:
 1. w zakresie informatyki oraz ochrony danych osobowych :

1. administrowanie siecią informatyczną oraz bazami danych systemów będących w użytkowaniu Urzędu Miejskiego, w tym wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych określonych w obowiązującej Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych , w szczególności :

a) prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład ,

b) ustalanie identyfikatorów i haseł użytkownikom, dokonywanie ich zmian i wyrejestrowywanie użytkowników w razie takiej potrzeby wraz z zakładaniem i konfiguracją kont e-mail dla pracowników urzędu i Rady Miejskiej

c) prowadzenie rejestru i odnotowywanie faktu wygenerowania oraz przekazywania haseł ,

2. instalowanie i aktualizowanie oprogramowania,

3. wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań.

4. nadzór i pomoc pracownikom Urzędu Miejskiego w poprawnym użytkowaniu sprzętu komputerowego,

5. dbałość o należyty stan techniczny sprzętu i oprogramowania , w tym usuwanie usterek i drobnych awarii,

6. przegląd , konserwacja i bieżąca naprawa systemów – w tym sieci informatycznej,

7. stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ujawnieniem,

8. profilaktyka antywirusowa,

9. nadzór nad tworzeniem kopii zapasowych baz danych przez użytkowników,

10. okresowe sprawdzanie kopii zapasowych pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu ,

11. czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych ,

12. zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej Urzędu Miejskiego przed niepowołanym dostępem do sieci zewnętrznej,

13.zabezpieczanie urządzeń i systemów informatycznych przed utratą tych danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej,

14.przygotowywanie urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników zawierających dane osobowe do likwidacji,

15.prowadzenie aktualizacji systemów komputerowych ,

16.dbałość o materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego ,

17.organizacja i prowadzenie szkoleń informatycznych dla kadry Urzędu Miejskiego,

18. zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim,

19. opieka i nadzór nad wdrażanymi systemami, konsultowanie zmian w oprogramowaniu oraz kontakty z autorami oprogramowania ,

20. nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

21. zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej,

22. administracja siecią komputerową,

23. wsparcie techniczne postępowań z zakresu zamówień publicznych.

24. Obsługa transmisji video online obrad Rady Miejskiej.

25. Nadzór nad umowami zawieranymi z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez urząd.

26. Administrowanie Bezpiecznym Stanowiskiem Komputerowym

27. Wykonywanie obowiązków Lokalnego Administratora Systemu ŹRÓDŁO

28. Obowiązki określone w art. 24 i art. 25 ust. 1. ustawy o pracownikach samorządowych

B. w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej :

1. prowadzenie i nadzorowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

2. prowadzenie i nadzorowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej .

 

 1. Warunki pracy na stanowisku, budynek piętrowy, 4. poziomowy, miejsce pracy usytuowane na 0. poziomie;
 2. brak windy dla osób niepełnosprawnych/sanitariat niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin;
 4. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miejskiego w Kietrzu;
 5. praca jednozmianowa świadczona w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W lutym 2021 r., (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty.
 1. list motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem;
 2. życiorys zawodowy (cv);
 3. kwestionariusz osobowy kandydata;
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku ;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz  zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1781).

Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1781)”;

 1. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja1, 48 – 130 Kietrz, REGON 000530324.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Miejski
  w Kietrzu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi  IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Kietrzu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Miejski w Kietrzu.”
 1. wszystkie dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Kietrzu” osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu (parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1, w terminie do dnia 19.03.2021 r., do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Etapy postępowania:
 1. I - sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 2. informacja o wynikach I etapu o kandydatach spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu;
 3. poinformowanie dopuszczonych do II etapu kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 

 1. Informacje dodatkowe.
 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kietrz.pl);
 2. stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.kietrz.pl);
 3. tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 1;
 1. Burmistrz Kietrza ma prawo odwołać przeprowadzenie naboru bez podania przyczyn;
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 77 485 43 56 wew. 27.

 

 

DOCXKwestionariusz osobowy.docx
DOCoswiadczenia-kandydata.doc
 

 

 

Wersja XML