Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVI/313/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 194 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 marca 2021 r. dokonuje się likwidacji jednostki budżetowej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu, dla którego organizatorem jest Gmina Kietrz. 2. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31 marca 2021 r. Czynności likwidacyjne obejmą przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzację składników mienia jednostki budżetowej, wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych należności. § 2. 1 Zobowiązania i wierzytelności zlikwidowanego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu przejmuje Urząd Miejski w Kietrzu. 2. Mienie pozostałe po likwidacji jednostki budżetowej przejmuje Urząd Miejski w Kietrzu. 3. Do czasu zakończenia procesu likwidacji jednostka prowadzi dotychczasową działalność. § 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 2. Burmistrz Kietrza może powierzyć czynności związane z likwidacją jednostki wyznaczonemu przez siebie likwidatorowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/313/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu.pdf

Wersja XML