Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 13/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania komisji oraz określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Powołuję komisję w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w składzie:

        a) Pracownicy urzędu Miejskiego:

            1) Aneta Kopeczek - przewodnicząca komisji

            2) Anna Broniewicz – członek komisji

            3) Elżbieta Herud - członek komisji

        b) Przedstawiciele Rady Miejskiej w Kietrzu:

            1) Agata Mormul – członek komisji

            2) Paweł Chruściel – członek komisji

§2.

Określam regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www.kietrz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

 

BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 13/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 25 stycznia 2021r.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA

CENTRUM KULTURY I SPORTU W KIETRZU

 

§1.

1.Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu przeprowadza Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” powołana niniejszym Zarządzeniem.

2.W pracach Komisji nie mogą brać udziału małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej kandydata lub w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, albo pozostający w takim stosunku prawnym lub faktycznym do kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, że może powodować to uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności.

3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.

4. Powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Komisji zostanie dokonane telefonicznie

§2.

Do zadań Komisji należy:

 1. przeprowadzenie postępowania konkursowego,
 2. sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji,
 3. przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Kietrza.

§3.

1. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. W posiedzeniach Komisji podczas I etapu konkursu nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

§4.

Z posiedzeń Komisji sporządzony zostaje protokół, który zawierają informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§5

1.Protokół końcowy zawiera:

 1. imiona i nazwiska:

           a) Przewodniczącego Komisji oraz pozostałych członków Komisji,

           b) uczestników konkursu,

 1. co najmniej:

           a)  informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu w kolejnych głosowaniach,

           b) informację o wyniku postępowania konkursowego wraz z uzasadnieniem.

§6.

W postępowaniu konkursowym Komisja:

 1. w etapie I weryfikuje spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez aplikantów,
 2. w etapie II przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

§7.

1. W ramach etapu I postępowania konkursowego Komisja dokonuje oceny złożonych aplikacji pod względem formalnym. Komisja sprawdza terminowość złożenia dokumentów aplikacyjnych, kompletność i zgodność złożonych dokumentów ze wskazaniami zawartymi w ogłoszeniu, a także czy z dostarczonych dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu.

2.Członkowie Komisji uczestniczący w tym posiedzeniu, po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi, składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 2.

3. Oferty złożone po terminie lub niezawierające kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu, a także oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań niezbędnych wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu.

4.Kandydaci zakwalifikowani przez Komisję do II etapu konkursu, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Przewodniczący Komisji ma prawo odroczyć konkurs w szczególnie uzasadnionych wypadkach (np. choroba kandydata lub członków komisji).

§8.

1. II etap postępowania konkursowego polega na przeprowadzeniu przez Komisję indywidualnych rozmów z zakwalifikowanymi kandydatami.

2. W  tej  części  postępowania  konkursowego  kandydaci  przedstawiają  swoją  koncepcję funkcjonowania Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.

3. W trakcie rozmowy Komisja sprawdza predyspozycje i umiejętności kandydatów na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.

4. Każdy członek Komisji ma prawo zadawania pytań.

§9.

1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.

2. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.

3. Głosowanie odbywa się także w przypadku, gdy do II etapu konkursu przystąpi jeden kandydat.

4. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, głosowanie przeprowadza się ponownie.

5. Jeżeli w powtórnym głosowaniu Komisja nie wyłoni kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, konkurs uważa się      za nierozstrzygnięty.

6. O wynikach postępowania konkursowego Przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Burmistrza Kietrza i przekazuje dokumentację          konkursową.

7. Dokumenty złożone przez aplikantów, którzy nie zostali wyłonieni na kandydata na Dyrektora zostaną zwrócone pocztą tradycyjną na                    wskazany w aplikacji adres korespondencyjny. Istnieje możliwość odbioru osobistego dokumentów po uprzednim zawiadomieniu.

§10.

Informacja o wyborze kandydata zostaje umieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

§11.

Ostateczną decyzję o:

 1. powołaniu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu kandydata wyłonionego w drodze konkursu,
 2. powtórzeniu procedury konkursowej,
 3. unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
 4. powierzeniu obowiązków Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu innej osobie, podejmuje Burmistrz Kietrza.

 

 

 

Wersja XML