Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/260/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalania budżetu:
1) paragraf 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Uchwałę budżetową Rada Miejska w Kietrzu uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. ”;

2) dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
3. Do czasu uchwalenia budżetu po rozpoczęciu roku budżetowego podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie Miejskiej. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


.

PDF   Uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu.pdf

Wersja XML