Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 170 733,50 zł

Dochody bieżące
Dz. 756   Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 41 000,00
  § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 18 000,00
  § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 23 000,00
Dz. 801   Oświata i wychowanie 83 000,00
  § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28 000,00
  § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55 000,00
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 733,50
  § 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00
  § 2460 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 26 733,50
Dochody majątkowe
Dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa 8 000,00
  § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 000,00

§ 2. 1. Zwiększasię wydatki budżetowe w kwocie 439 733,50 zł

Wydatki bieżące
Dz. 801   Oświata i wychowanie 215 000,00
  Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 55 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 55 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00
  Rozdz.80104 Przedszkola 125 000,00
w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 125 000,00
  Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 17 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 17 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 500,00
  Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 17 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 17 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 500,00
Dz. 851   Ochrona zdrowia 30 000,00
  Rozdz.85111 Szpitale ogólne 30 000,00
1. Dotacje na zadania bieżące 30 000,00
Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 31 000,00
  Rozdz.85401 Świetlice szkolne 31 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 31 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 000,00
Dz. 855   Rodzina 5 000,00
  Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze 2 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00
  Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 88 733,50
  Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26 733,50
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 26 733,50
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 733,50
  Rozdz.90095 Pozostała działalność 62 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 62 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000,00
Wydatki majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 20 000,00
  Rozdz.60095 Pozostała działalność 20 000,00
wydatki majątkowe 20 000,00
Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00
  Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000,00
wydatki majątkowe 45 000,00
Dz. 926   Kultura fizyczna 5 000,00
  Rozdz.92695 Pozostała działalność 5 000,00
wydatki majątkowe 5 000,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 269 000,00 zł

Wydatki bieżące
Dz. 750   Administracja publiczna 50 000,00
  Rozdz.75023 Urzędy gmin 50 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 50 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00
Dz. 801   Oświata i wychowanie 79 000,00
  Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 40 000,00
w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 40 000,00
  Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 32 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 32 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 000,00
  Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00
  Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 3 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00
Dz. 851   Ochrona zdrowia 30 000,00
  Rozdz.85195 Pozostała działalność 30 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00
Dz. 852   Pomoc społeczna 4 000,00
  Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00
  Rozdz.85216 Zasiłki stałe 3 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00
Dz. 855   Rodzina 24 000,00
  Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 24 000,00
w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące 24 000,00
Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00
  Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 45 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000,00
Wydatki majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 37 000,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 37 000,00
wydatki majątkowe 37 000,00

 

§ 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł.
Dochody-53 008 505,31
Wydatki-55 101 678,85
Przychody - 3 098 173,54
Rozchody-1 005 000,00

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


.

 

PDF   Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXV/290/2020.docx

Wersja XML