Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIV/289/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz"§ 1. otrzymuje brzmienie:
" Gmina Kietrz przystępuje do realizacji projektu pn. : "Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz" Priorytet IX- Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1- Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3- Wsparcie edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.".


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/289/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez ś.pdf

Wersja XML