Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ), oraz art. 3 ust. 1, art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086),

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz, zwanego dalej Studium.
§ 2. Granicami obszaru objętego Studium są granice administracyjne gminy Kietrz, wskazane na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w skali 1:100 000.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


 

PDF   Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.pdf

Wersja XML