Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 132.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr  132.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 24 września 2020 r.

 

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości

składającej się z dwóch działek nr 133/3 i 137, położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) art.25 ust.1 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137, położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w Dzierżysławiu, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie nr 133/3 i 137 k.m.2 o łącznej powierzchni 0,5355 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00029286/4 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 27 000,-, (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100). Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.                        

3.  Ustalam wadium w wysokości 2 700,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

 

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego     w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

                Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 132.A.2020

                                                                                                                                                                      Burmistrza Kietrza z dnia 24.09.2020r.

 

  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

    Nieruchomość składająca się z kompleksu dwóch działek: nr 133/3  oraz nr 137 o łącznej powierzchni 0,5355 ha, wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze  wieczystej OP1G/00029286/4 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w Dzierżysławiu i stanowi tereny nieużytków. Składa się z kompleksu dwóch przylegających do siebie działek o kształcie; zbliżonym do prostokąta działka nr 133/3 oraz zbliżonym do trójkąta działka nr 137. Komunikacja z drogą publiczną - ul. Wojska Polskiego odbywa się drogą wewnętrzną transportu rolnego. Sąsiedztwo działki stanowią w przeważającej części tereny rolnicze. Aktualnie działki oznaczone są w ewidencji  gruntów i budynków symbolem Bz tereny rekreacyjno- wypoczynkowe. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

    Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r.,  -działki nr 133/3 i 137 objęte niniejszym zarządzeniem położone są na terenach rolniczych (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze), na rysunku planu oznaczone symbolem R, granicy strefy ochrony ujęć wody na rysunku planu oznaczonych symbolem GUW.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 27 000,- zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 09.11.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,                                                 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Wersja XML