Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 133/3 o pow. 0,5129 ha i nr 137 o pow. 0,0226 ha k.m. 2, położonej w Dzierżysławiu, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00029286/4, na własność Gminy Kietrz. § 2. Uchyla się w całości uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXI/253/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf

Wersja XML