Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), art. 11 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXII/271/2020.docx

Wersja XML