Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr A, usytuowanego w budynku położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, oznaczonym numerem 17oraz udziału w działkach gruntu nr 1745 o powierzchni 0,1990 ha i nr 1746 o pow. 0,0847 ha, łącznie 0,2837ha k.m.5, obręb Kietrz i części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz.pdf

Wersja XML