Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 76/2020
Burmistrza Kietrza

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru upomnienia stosowanego w egzekucji administracyjnej

Na podstawie art. 15 § 1, 1a i 1b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) oraz § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1483)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam wzór upomnienia stosowany w przypadku wystąpienia zaległości z tytułu: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Głównego Księgowego.

 

§ 3. 

Z dniem 30 lipca 2020 r. traci moc zarządzenie Nr 111.A.2015 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru stosowanego w egzekucji administracyjnej.

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza

PDFZarządzenie nr 76.pdf
 

Wersja XML