Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 83.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kietrz.

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Do przeprowadzenia czynności przetargowych w tym rokowań powołuje stałą Komisję Przetargową, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:

 

 1. Elżbieta Sokołowska – przewodnicząca,
 2. Leszek Wilk – zastępca przewodniczącej,
 3. Ewa Sobola – członek,
 4. Bożena Wołoszyn – członek,
 5. Kamil Bednarz – członek,
 6. Katarzyna Gawrońska – członek.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

Wersja XML