Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PORZĄDEK XXXVIII SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU

XXXVIII SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU

 

TRYB: STACJONARNY – SALA KONFERENCYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO
W KIETRZU

 

TERMIN: 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R. GODZ. 15.00

                                                               

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

3.1  XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia  20.09.2021 r.

3.2  XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021 r.

4. Informacje:

- Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

- Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Debata o oświacie.

7. Podjęcie uchwał:

7.1  w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

 

7.2  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nasiedlu,
          oznaczonej działka nr 227/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.4  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach
          Wielkich, oznaczonej działką nr 216, stanowiącej własność Gminy Kietrz

7.5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, stanowiącej
       własność Gminy Kietrz;

7.6 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
      własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi.

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania.

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Wersja XML