Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2462, położonej w Kietrzu przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim  w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 28 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, oznaczonej działką nr 2462  k.m.14 o powierzchni  0,0518 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021162/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

W wyznaczonym terminie cztery osoby wpłaciły wymagane wadium w kwocie 2 800,00 zł.

Do przetargu  dopuszczono 4 osoby, niedopuszczonych – brak.

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 28 000,00 zł

 

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 58 900,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 00/100)

Przetarg wygrali  Państwo Kinga i Paweł małż. Foryś

 

Z up. Burmistrza Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

Kietrz, dn. 28.06.2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 28.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

 

 

Wersja XML