Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.30 ust.2 pkt 1, art.40 ust.2 pkt 3 art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art.11 ust.1, art.13 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.)

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz, bez uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Kietrzu, służebnościami gruntowymi na rzecz właścicieli innych nieruchomości (nieruchomości władnących) oraz służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować, lub których własność stanowią urządzenia o których mowa w art.49 §1 k.c. tj. służące do odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia przesyłowe nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, z zachowaniem zasad wymienionych w niniejszej uchwale.
§ 2. 1. Służebność przesyłu może być ustanowiona na wniosek lub z urzędu, gdy jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy Kietrz
2. Służebność przesyłu winna w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z nieruchomości obciążonej, w szczególności poprzez wykorzystanie istniejącego na nieruchomości układu komunikacyjnego, w tym ścieżek i przejść oraz poprzez jej ustanowienie w miarę możliwości wzdłuż granic nieruchomości lub w pasie istniejącej infrastruktury technicznej. Zakres służebności przesyłu powinien zapewnić możliwość realizacji i przyszłej eksploatacji urządzeń przesyłowych.

§ 3. 1. Służebność gruntowa może być ustanowiona, jeżeli nie ma innej możliwości zapewnienia przejazdu lub przechodu do nieruchomości władnącej.
2. Służebność gruntowa nie może powodować utraty wykorzystania nieruchomości gminnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 4. Ustanowienie służebności przesyłu lub gruntowej następuje na podstawie umowy, która określać będzie m.in. zakres korzystania, okres trwania służebności i do której dołączony będzie załącznik mapowy z wskazanym przebiegiem i powierzchnią służebności.
§ 5. 1. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi, w tym przesyłu, następuje za wynagrodzeniem, za wyjątkiem reguły okreslone w przepisie art. 14 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały.
2. Wysokość oraz sposób zapłaty wynagrodzenia określi organ wykonawczy gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu.pdf

Wersja XML