Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

czwarty, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim  w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 26.05 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pilszczu, oznaczonej działką nr 1032 i 1033 k.m.3 o łącznej powierzchni  0,8500 ha, obręb 0003 Pilszcz, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021168/5, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

W wyznaczonym terminie jedna osoba wpłaciła wymagane wadium w kwocie 3 000,00 zł.

Do przetargu  dopuszczono 1 osobę, niedopuszczonych – brak.

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 30 000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 30 300,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy trzysta 00/100)

Przetarg wygrali Państwo Alicja Żrałko -Konopacka i Szczepan Konopacki

 

Z up. Burmistrza

/-/  Elżbieta Sokołowska

Kierownik Ref.Gospodarki Nieruchomościam

 

 

Kietrz, dn. 26 maja 2021 r.

Wywieszono na tablicy przed budynkiem

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 26.05.2021 r. do 02.06.2021 r.

 

 

Wersja XML